Hot Keywords JZ-500 , F-CY-JZ , F-CY-OZ , TRONIC , PUR
  • JZ-HF
  • f-cy-jz
  • f-cy-oz
  • jz-500
BRAND
SHOP
6 개의 상품이 등록되어 있습니다.
      전화문의   Neopren spiral cables
•온도범위 -25 ℃~+60 ℃
•정격전압
H05RN-F 300/500 V (최대 1 ㎟)
H07RN-F 450/750 V (최소 1.5 ㎟ )
•시험전압
H05RN-F 2000 V
H07RN-F 2500 V
•탄성비율 1:3.5
straight ends 500/500
      전화문의   PUR electronic spiral cables screened
•온도범위 -25 ℃~+70 ℃
•정격전압 300 V (최대 0.14 ㎟)
500 V (최소 0.25 ㎟)
•시험전압 2000 V
•탄성비율 1:4
straight ends 200/200
      전화문의   PUR electronic spiral cables unscreened
•온도범위 -25 ℃~+70 ℃
•정격전압 300 V (최대 0.14 ㎟)
500 V (최소 0.25 ㎟)
•시험전압 2000 V
•탄성비율 1:4
straight ends 200/200
      전화문의   PUR spiral cables orange
•온도범위 -25 ℃~+70 ℃
•정격전압
H05BQ-F 300/500 V (최대 1 ㎟)
H07BQ-F 450/750 V (최소 1.5 ㎟)
•시험전압 2000/2500 V
•탄성비율 1:4
straight ends 200/200
      전화문의   PUR spiral cables black
•온도범위 -25 ℃~+70 ℃
•정격전압
H05BQ-F 300/500 V (최대 1 ㎟)
H07BQ-F 450/750 V (최소 1.5 ㎟)
•시험전압 2000/2500 V
•탄성비율 1:4
straight ends 200/200
      전화문의   PVC spiral cables
•온도범위 -5 ℃~+70 ℃
•정격전압
H03VV-F 300/700 V (최대 1 ㎟)
H05VV-F 300/700 V (최소 1.5 ㎟)
•시험전압 2000 V
•탄성비율 1:3
straight ends 200/200
고객센터
1661-5965
배송마감 : 평일15시
상담시간 : 09:00-18:00 (토,일,공휴일제외)
점심시간 : 12:00-13:00
고객센터 바로가기
택배배송조회