Hot Keywords JZ-500 , F-CY-JZ , F-CY-OZ , TRONIC , PUR
  • JZ-HF
  • f-cy-jz
  • f-cy-oz
  • jz-500
BRAND
SHOP
          MEGAFLEX 500-C
•DIN VDE 0281 part 14 할로겐불포함 제어용 케이블
•온도범위
이송시 -30 ℃ ~ +80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
          MEGAFLEX 500
•DIN VDE 0281 part 14 할로겐불포함 제어용 케이블
•온도범위
이송시 -30 ℃ ~ +80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
          JZ-500 HMH-C
•DIN VDE 0281 part 14 및 DIN VDE 0281 part 13규격의 할로겐 불포함 제어 케이블
•온도범위
이송시 -15 ℃ ~ +70 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +70 ℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
          JZ-500 HMH
•DIN VDE 0281 part 14 및 DIN VDE 0281
part 13 규격의 할로겐 불포함 제어 케이블
•온도범위
이송시 -15 ℃ ~ +70 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +70 ℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
고객센터
1661-5965
배송마감 : 평일15시
상담시간 : 09:00-18:00 (토,일,공휴일제외)
점심시간 : 12:00-13:00
고객센터 바로가기
택배배송조회