Hot Keywords JZ-500 , F-CY-JZ , F-CY-OZ , TRONIC , PUR
  • JZ-HF
  • f-cy-jz
  • f-cy-oz
  • jz-500
BRAND
SHOP
14 개의 상품이 등록되어 있습니다.
    SALE     NSGAFOU 3kV(SALE)
기술사양
•고무절연 단심 특수 케이블, DIN VDE 0250
part 602
•온도범위
이송시 -25 ℃ ~ +80 ℃
고정설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
•도체 허용 가동 온도 +90 ℃
•정격전압 Uo/U 1.8/ 3 ㎸
    SALE     H07RN-F(SALE)
기술사양
•고무-쉬스형 케이블 H07 RN-F, DIN VDE
0282 part 4, HD 22.4
S 3 및 IEC 60245-4 규격
•온도범위 -30 ℃ ~ +60 ℃
•도체 허용 가동온도+60 ℃
•정격전압 Uo/U 450/750 V
    SALE     NYY(SALE)
기술사양
•전원 공급용 및 제어용 케이블, DIN VDE
0276 part 603, HD 603.1 및 IEC 60502 규격
7코아와 그 이상은 DIN VDE 0276
part 627, HD 627 S1 및 IEC60502
•절연체 및 열가소성 PVC 화합물 피복
•온도 범위
이송시 -5 ℃ ~ +50 ℃
고정설치시 -40 ℃ ~ +70 ℃
•정격전압 Uo/U 0.6/ 1 ㎸
    SALE     H07V-K / (H)07V-K(SALE)
기술사양
•DIN VDE 0281 part 3 규격의 PVC 단선 HD
21.3 S3, IEC 60227-3
•온도범위
이송시 -5 ℃ ~ +70 ℃
고정 설치시 -30 ℃ ~ +80 ℃
•정격전압 Uo/U 450/750 V
    SALE     JZ-500 PUR(SALE)
할인제품의 코어 x 단면적 : 4G2,5


•DIN VDE 0245, 0281의 특수 PUR 케이블
•온도범위
이송시 -5 ℃ ~ +80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
    SALE     TRONIC-CY(SALE)
•데이터 전송 케이블, 특수 PVC
•온도범위
이송시 -5 ℃ ~ +80 ℃
고정 설치시 -30 ℃ ~ +80 ℃
    SALE     TRONIC(SALE)
•데이터용 케이블, 특수 PVC

•온도 범위
이송시 -5 ℃ ~ +80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
    SALE     Y-CY-JZ(SALE)
•제어용 케이블, 특수 PVC
DIN VDE 0245, 0281, part13 규격
•도체저항 DIN VDE 0295 규격
•온도범위
이송시 -15 ℃1) ~ +80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
    SALE     JZ-600(SALE)
•제어용 케이블, 특수 PVC, 1 ㎸용 절연층형
DIN VDE 0262/12.95, DIN VDE 0281 part 13
규격
•온도범위
이송시 -15 ℃1) ~ +80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ +80 ℃
•정격전압 Uo/U 0.6/1 ㎸
    SALE     JZ-500 black(SALE)
•제어용 케이블, 특수 PVC
•DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 규격
•온도범위
이송시 -15 ℃1) ~ 80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ 80℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
    SALE     JZ-500(SALE)
•제어용 케이블, 특수 PVC
•DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 규격
•온도범위
이송시 -15 ℃1) ~ 80 ℃
고정 설치시 -40 ℃ ~ 80℃
•정격전압 Uo/U 300/500 V
    SALE     STR
고객센터
1661-5965
배송마감 : 평일15시
상담시간 : 09:00-18:00 (토,일,공휴일제외)
점심시간 : 12:00-13:00
고객센터 바로가기
택배배송조회